Logo Bitcoin WidgetBW logo
Hamburger Menu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIDGETU

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Widget Bitcoin”

§1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Widgecie – należy przez to rozumieć element graficznego interfejsu użytkownika, umieszczony na stronie internetowej Partnera, umożliwiający zawarcie umowy sprzedaży waluty wirtualnej, na warunkach i z uwzględnieniem zasad, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: Usługa”).
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży waluty wirtualnej, takiej jak np. bitcoin lub ether, która ukończyła 18 rok życia.
 3. Walucie wirtualnej – należy przez to rozumieć waluty wirtualne dostępne w ramach Usługi, tj. zbywalne dobra niematerialne o charakterze majątkowym wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane przez osoby fizyczne i prawne jako środek wymiany oraz mogące być elektronicznie przechowywane lub przeniesione na inną osobę fizyczną lub prawną albo być przedmiotem handlu elektronicznego, a niebędące
  • a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  • b) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  • c) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • d) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  • e) wekslem lub czekiem wystawionym w prawnym środku płatniczym lub międzynarodowej jednostce rozrachunkowej;
 4. Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszystkie akty prawne z nim związane.
 5. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającą ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.bitcoinwidget.pl/box/regulamin .
 7. Transakcji – należy przez to rozumieć realizację ofert zakupu Walut wirtualnych dokonywanych przez Użytkowników.
 8. Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny skierowaną dla indywidualnego odbiorcy.
 9. Opłata transakcyjna – jest to ilość Waluty wirtualnej pobierana w celu wynagrodzenia górników, którzy wydobędą blok, w którym umieszcza się Transakcję, a tym samym jej zatwierdzenia w celu przesłania Walut Wirtualnych nabytych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, a której to opłaty szczegółowa charakterystyka, budowa i sposób obliczania określona jest pod adresem: https://pl.m.wikibooks.org/wiki/Bitcoin/Transakcje .
 10. Usługodawcę – należy przez to rozumieć operatora usługi „Widget Bitcoin” będącego kantorem waluty wirtualnej, tj. spółkę ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 15/6, 61-751 Poznań, NIP: 7831815085, REGON: 385894737, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837123, kapitał zakładowy 5.000,00 zł - która jest dostawcą usługi wymiany Waluty wirtualnej na walutę fiducjarną.
 11. Partner – należy przez to rozumieć właściciela, bądź administratora strony internetowej na której umieszczony jest Widget.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Widgetu jest dobrowolne.
 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Widgetu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie akceptacji Regulaminu w interfejsie Widgetu Sprzedażowego.
 3. Partner oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Widgetu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Widgetu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki techniczne wskazano w ust. 4 poniżej).
 4. Korzystanie z Widgetu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny - z którego korzysta Użytkownik - poniższych minimalnych wymogów technicznych, tj.:
  • a) posiadanie urządzenia - umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej - zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej a także,
  • b) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail oraz nr tel.

§3 PRZEDMIOT DZIAŁANIA WIDGETU

 1. Podstawową funkcją Widgetu jest umożliwienie Użytkownikom kupna jednostek Walut wirtualnych.
 2. Usługi Widgetu są odpłatne, przy czym wynagrodzenie Usługodawcy jest wliczone w cenę nabycia Waluty wirtualnej prezentowaną w Ofercie.
 3. Na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu w Widgecie dostępna jest Waluta wirtualna Bitcoin (BTC). Ewentualne poszerzenie oferty Widgetu o inne Waluty wirtualne nie zmienia treści Regulaminu.
 4. Usługodawca nie jest gwarantem inwestycji w Waluty wirtualne, zaś Usługodawca podejmuje działania celem uświadamiania Użytkowników w zakresie ryzyka takich inwestycji, mając przede wszystkim na uwadze stanowisko Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie Walut wirtualnych, którego pełną treść można znaleźć pod adresem: www.knf.gov.pl/komunikat_mobilny?articleId=57363&p_id=18 .

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Widgetu nie wymaga utworzenia Konta użytkownika.
 2. W zależności od rodzaju Widgetu i zastosowanych środków bezpieczeństwa, Użytkownik może dokonać zakupu Waluty wirtualnej, według wyboru, w dwóch progach kwotowych, tj.:
  • a) Zakup waluty wirtualnej za kwotę nieprzekraczającą 1.000 zł (od 100,00 zł do 1.000,00 zł)
  • b) Zakup waluty wirtualnej za kwotę przekraczającą 1.000 zł, maksymalnie do kwoty 10.000 zł (od 1.000,01 zł do 10.000,00 zł)
 3. W przypadku Transakcji kupna waluty wirtualnej za kwotę nieprzekraczającą 1.000 zł, nie jest wymagane przeprowadzenia procedury weryfikacji Użytkownika, ponieważ z uwagi na ograniczenia kwotowe co do maksymalnej wartości ilości kupowanej Waluty wirtualnej, transakcja stanowi transakcję okazjonalną w rozumieniu Ustawy, spełniającą kryteria zwolnienia ze stosowania procedury weryfikacji.
 4. Celem skorzystania z Usług w przypadku Transakcji nieprzekraczających 1.000 zł, o których mowa §4ust. 2a Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do podania numer telefonu, na który otrzymuje kod; po prawidłowej weryfikacji za pośrednictwem kodu otrzymanego na wskazany numer telefonu, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Dla skorzystania z Usług w przypadku Transakcji przekraczających 1.000 zł, o których mowa w §4ust. 2b Regulaminu, konieczna jest weryfikacja tożsamości, którą Użytkownik przeprowadza przed pierwszą Transakcją. W tym celu Użytkownik:
  • a) podaje swój numer telefonu, na który otrzymuje kod; po prawidłowej weryfikacji za pośrednictwem kodu otrzymanego na wskazany numer telefonu, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail,
  • b) przesyła zdjęcie dokumentu tożsamości: dowodu osobistego (obu stron dowodu osobistego) lub paszportu (strony, na której jest zdjęcie Użytkownika; na zdjęciu powinny być widoczne wszystkie krawędzi dokumentu oraz następujące dane identyfikacyjne:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • seria i numer dokumentu
  • numer PESEL (o ile nadano)
  • data urodzenia
  • miejsce urodzenia
  • adres zameldowania (jeżeli jest na dokumencie)
  • zdjęcie
  • c) przesyła zdjęcie swojej twarzy, najlepiej bez okularów, z widocznym wizerunkiem, tak by możliwe była weryfikacja danych identyfikacyjnych.
 6. Zdjęcia, o których mowa w ust. 5b. i ust. 5c. powyżej, Użytkownik przesyła poprzez załadowanie plików do Widgetu w wyznaczonych do tego miejscach.
 7. Widget wymaga wskazania adresu portfela, którego posiadaczem jest Użytkownik, na który Usługodawca dostarczy zakupioną Walutę wirtualną. Nie jest możliwe zawarcie Transakcji bez podania adresu portfela, którego posiadaczem jest Użytkownik. Użytkownik przekazauje dane portfela na własną odpowiedzialność i nie może czynić względem Usługodawcy żadnych roszczeń, jeżeli z powodu podania błędnego adresu portfela lub adresu portfela, którego nie jest posiadaczem, Transakcja nie zostanie zrealizowana. Usługodawca zaleca przy tym wpisanie adresu portfela ręcznie oraz dokładne sprawdzenie portfela przed opłaceniem Transakcji, wskazując przy tym, że ewentualne błędy popełnione przez Użytkownika, a będące poza kontrolą Usługodawcy i przez niego niezawionione, będą nieodwracalne.
 8. Usługodawca wprowadził środki bezpieczeństwa finansowego ograniczające możliwość zakupu przez jednego Użytkownika większej ilości Waluty wirtualnej, aniżeli wynikająca z wartości określonej w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finanswaniu Usługodawcy.
 9. Dane Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w §9 Regulaminu.

§5 PRZEBIEG TRANSAKCJI

 1. Użytkownik, składając zapytanie Ofertowe:
  • wskazuje ilość środków pieniężnych wyrażonych w polskich złotych (PLN), jaką chce przeznaczyć na zakup Waluty wirtualnej,
  • w oparciu o wprowadzone przez Użytkownika zapytanie ofertowe, Widget prezentuje jaką ilość Waluty wirtualnej Użytkownik może nabyć za podaną kwotę, uwzgledniając aktualny kurs; albo
  • wskazuje ilość Waluty wirtualnej, jaką chce kupić,
  • w oparciu o wprowadzone przez Użytkownika zapytanie ofertowe, Widget prezentuje jaką ilość środków wyrażonych w polskich złotych (PLN), Użytkownik musi na ten zakup przeznaczyć.
 2. Informacja prezentowana przez Widget, tj. ilość Waluty wirtualnej wskazana w zapytaniu ofertowym Użytkownika, o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym, jest wiążąca przez określony czas wskazany poprzez zegar odmierzający czas wstecz („Czas związania ofertą”). W celu zrealizowania Transakcji, Użytkownik powinien podać niezbędne dane oraz przeprowadzić płatność w czasie nieprzekraczającym 15 minut.
 3. Z uwagi na znaczną zmienność wartości Walut wirtualnych, ostateczna weryfikacja Oferty następuje na moment przekazania na rachunek pośrednika płatności środków pieniężnych przeznaczonych na kupno Waluty wirtualnej przez Użytkownika, przy czym jeżeli Użytkownik zleci i przeprowadzi płatność po upływie Czasu związania Ofertą, o jakim mowa w ust. 2, a ze względu na zmianę kursu Waluty wirtualnej Usługodawca nie będzie mógł nabyć Waluty wirtualnej w oferowanej ilości, zapłacone przez Użytkownika środki zostaną mu zwrócone lub na pisemną prośbę Użytkownika skierowaną na
adres [email protected] Transakcja przeprowadzona zostanie według aktualnego kursu Waluty wirtualnej.
 4. Informacja, o jakiej mowa w ustępach poprzedzających prezentuje, jaką ilość waluty wirtualnej nabędzie Użytkownik, który akceptuje że:
  • a) ponosi koszty Opłaty Transakcyjnej wynikającej z konieczności przesłania zakupionej Waluty wirtualnej na wskazany adres portfela.
  • b) ostateczna ilość waluty wirtualnej, która zostanie przesłana na adres portfela, zostanie pomniejszona o Opłatę Transakcyjną.
 5. Środki przeznaczone na kupno waluty wirtualnej powinny stanowić własność Użytkownika. Usługodawca nie realizuje Transakcji w przypadku, gdy na którymkolwiek etapie realizacji Transakcji okaże się, że środki przeznaczone na kupno waluty wirtualnej nie należą do Użytkownika.
 6. Środki przeznaczone na kupno Walut wirtualnych Użytkownik przekazuje Administratorowi korzystając z usług pośrednika płatności.
 7. Usługa realizowana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty Użytkownika. Usługodawca w imieniu i na rzecz Użytkownika zakupuje Waluty wirtualne po aktualnym na rynku walut wirtualnych kursie wymiany. Po przekazaniu Waluty wirtualnej, Użytkownik nie może odstąpić od Transakcji. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 ust 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 8. Z zastrzeżeniem §5 ust. 10 Regulaminu poniżej, Waluty wirtualne zakupione w imieniu i na rzecz Użytkownika przekazywane są niezwłocznie na unikalny adres Portfela Użytkownika, podanego przez Użytkownika w Widgecie, skąd Użytkownik może nimi dysponować w dowolny sposób. Finalizacja Transakcji następuje nie później niż 1 dzień roboczy od jej zlecenia.
 9. Po zrealizowaniu Transakcji Użytkownik otrzymuje na podany w Widget adres e-mail potwierdzenie zakupionej ilości Waluty wirtualnej wraz z informacją o cenie nabycia.
 10. Usługodawca, pośrednicy płatności i banki stosują wskazane w Ustawie środki bezpieczeństwa finansowego. Jeżeli zastosowane przez Usługodawcę środki bezpieczeństwa finansowego wykażą prawdopodobieństwo naruszenia przepisów Ustawy, Usługodawca wstrzymuje realizację Transakcji do czasu wyjaśnienia sprawy. Brak możliwości realizacji Transakcji z uwagi na okoliczności wskazujące na naruszenie przepisów Ustawy przy jednoczesnym braku podstaw zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub innych właściwych rzeczowo organów, skutkuje zwrotem przelanych przez Użytkownika środków pieniężnych pomniejszonych o Opłaty Transakcyjne. Jeżeli zastosowanie przez Usługodawcę środków bezpieczeństwa okaże się nieuzasadnione, zakupione Waluty wirtualne zostaną przekazane zgodnie z §5 ust. 8 Regulaminu - na podany przez Użytkownika w Widgecie adres portfela, bądź w inny ustalony indywidualnie z Użytkownikiem sposób.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności z prawem wszelkich podejmowanych przez niego działań zawieranych w ramach Transakcji. Usługodawca odmawia realizacji Transakcji, jeżeli Użytkownik nie dopełnił wymogów określonych w Regulaminie, a także w sytuacjach wynikających z przepisów prawa, w szczególności w przypadku:
  • a) Transakcji niezgodnych z przepisami Ustawy
  • b) Pojawienia się okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo niezgodności działań Użytkownika z przepisami Ustawy
  • c) podania nieprawidłowego adresu portfela
  • d) podania adresu portfela, którego Użytkownik nie jest posiadaczem
  • e) przesłania danych identyfikacyjnych – zdjęć, o których mowa w §4 ust. 5b i 5c, niewyraźnych, nieczytelnych bądź w inny sposób uniemożliwiających weryfikację tożsamości Użytkownika
  • f) gdy obowiązek odmowy realizacji Transakcji wynika z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • g) uzasadnionego podejrzenia, że Transakcja stanowi lub może stanowić naruszenie prawa
  • h) pojawienia się okoliczności mogących świadczyć o niezgodności z Ustawą,
  • i) gdy środki pieniężne przeznaczone do realizacji Transakcji nie należą do Użytkownika
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przeprowadzenia Transakcji, 
zablokowanie jej lub wstrzymanie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Widgetu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Widgetu lub jego elementy techniczne. Użytkownik przyjmuje przy tym do wiadomości, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za działania dokonywane w ramach zapytania Ofertowego i Transakcji zawieranej przy użyciu Widgetu.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Widgetu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Usługa oferowana w Widgecie polega na zakupie waluty Wirtualnej, zabronione jest przede wszystkim wykorzystywanie Widgetu do płatności w Internecie Walutą wirtualną bądź dokonywania zakupu na rzecz osób trzecich, tj. wskazując jako portfel odbiorcy portfel nienależący do Użytkownika bądź opłacania zamówień utworzonych na rzecz osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym użyciu jego adresu e-mail przez osobę nieupoważnioną, o której powziął wiadomość, a także innych naruszeniach bezpieczeństwa Widgetu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Widgetu przez Użytkowników w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie, zajęcie lub zabezpieczenie środków Użytkownika przez właściwe podmioty bądź organy wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia środków wykorzystywanych w ramach Transakcji w zakresie przewyższającym jego obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§7 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Waluty wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
 2. Usługodawca jest instytucją obowiązaną w rozumieniu Ustawy.
 3. W przypadku zakupu waluty wirtualnej za kwotę nieprzekraczającą 1.000 zł, realizowane są transakcje okazjonalne, o jakich mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2b Ustawy, ale o wartościach niższych, niż tam podane.
 4. Usługodawca, w ramach działalności Widgetu, korzysta z usług świadczonych przez Litpay sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000772632) oraz podmioty współpracujące z Litpay sp. z o.o., także będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu Ustawy.
 5. Usługodawca wprowadził wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§8 OPŁATY

 1. Korzystanie z Widgetu w zakresie usług Wymiany Walut wirtualnych jest odpłatne.
 2. Opłata za korzystanie z usług Widgetu pobierana jest automatycznie i zawiera się ona w cenie nabycia określonej ilości Waluty wirtualnej.
 3. Ilość Waluty wirtualnej, którą Użytkownik może nabyć lub nabywa za określoną kwotę pieniędzy wyrażoną w złotych polskich jest prezentowana z uwzględnieniem prowizji pobieranej przez Usługodawcę.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 15/6, 61-751 Poznań, NIP:7831815085, REGON: 385894737, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837123, kapitał zakładowy 5.000,00 zł („Administrator”).
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celu analizy podejmowanych na stronie internetowej, na której umieszczony jest Widget, działań.
 3. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody Administrator zobowiązany jest do wstrzymania Transakcji, a także może odmówić dalszego świadczenia usług.
 4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji Usługi na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych i dokumentowania jej wykonania. Dane te będą wykorzystywane również w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także pośrednikom płatności i bankom w granicach obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe Użytkowników mogą być również powierzane innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji usług, jak również adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem. Przekazanie danych następuje jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Na pisemny wniosek Użytkownika, Administrator udostępni listę podmiotów, którym Administrator powierza lub udostępnia dane osobowe Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 10. Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa wymienionych w §7 Regulaminu będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 11. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Widgetu.
 2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 3. Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  • a) adres e-mail, pod którym Użytkownik występował korzystając z 
Widgetu
  • b) data transakcji i jest specyfikacja

  • c) opisanie funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych 
okoliczności uzasadniających reklamację
  • d) także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę oraz Użytkownika umowy.
 2. Wszelkie pytania dotyczące działalności Widgetu proszę wysyłać na adres: [email protected]
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, w przypadku ewentualnego sporu z Usługodawcą, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Użytkownik może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod
 adresem: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php , wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Użytkownika instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/kontakt.php .
 5. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miasta Poznania.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Do Transakcji dokonanych przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 13.05.2021 roku.