Logo Bitcoin WidgetBW logo
Hamburger Menu

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

§1 Definicje

 1. Organizator - właściciel serwisu www.bitcoinwidget.pl - spółka ARI10.WIDGET sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Boźnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, NIP: 7831815085, REGON: 38589473700000 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837123
 2. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i zamierza publikować na swojej stronie internetowej Widget otrzymany od Organizatora w ramach Programu partnerskiego.
 3. Użytkownik - osoba, która realizuje transakcję kupna waluty wirtualnej za pośrednictwem Widgetu udostępnionego przez Partnera, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 4. System Bitcoinwidget.pl - prowadzony przez Organizatora serwis dostępny pod adresem www.bitcoinwidget.pl umożliwiający Partnerom przystąpienie do Programu Partnerskiego
 5. Program partnerski> - program, w ramach którego Partner zobowiązuje się do udostępnienia na swoich stronach internetowych Widgetu otrzymanego od Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 6. Konto - część wirtualnej przestrzeni Systemu Bitcoinwidget.pl przeznaczona do wyłącznego korzystania przez Partnera, w której gromadzone są dane Partnera oraz jego działania w ramach Programu partnerskiego
 7. KYC – proces pozyskania danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, stanowiący element procesu zakładania Konta
 8. Widget - narzędzie do zakupu walut wirtualnych udostępnione Partnerowi przez Organizatora w celu umożliwienie Partnerowi realizowanie praw i obowiązków wynikających z Programu partnerskiego
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, a w szczególności zasady korzystania z Systemu Bitcoinwidget.pl, prawa i obowiązki stron oraz zasady wynagradzania w ramach przystąpienia przez Partnera do Programu partnerskiego.
 2. W przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, z Programu partnerskiego może korzystać tylko i wyłącznie osoba, który ukończyła 18 rok życia.
 3. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do Programu partnerskiego jest założenie Konta wraz z towarzyszącą temu procesowi procedurą KYC oraz wyrażenie zgody przez Partnera na postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez dokonanie jego akceptacji.
 4. Wszelkie prawa majątkowe, autorskie czy prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa do nazwy i domeny internetowej, wykorzystywane w ramach Programu partnerskiego należą do Organizatora, a korzystanie z nich może występować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Partner, celem korzystania z Systemu Bitcoinwidget.pl, musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne takie jak:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny np. Android, IOS, Linux lub Windows z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej oraz
  • posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§ 3 Utworzenie Konta, weryfikacja Partnera

 1. Przystąpienie do Programu partnerskiego wymaga m.in. rejestracji, na którą składa się utworzenie Konta, pozytywna weryfikacja Partnera przez Organizatora oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracja w Systemie Bitcoinwidget.pl jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Umowa między stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Partner będący przedsiębiorcą, celem dokonania rejestracji i utworzenia Konta, zobowiązany jest podać następujące dane w formularzu rejestracyjnym:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • nazwę firmy
  • siedzibę firmy
  • NIP
  • REGON
  • beneficjentów rzeczywistych
  • KRS (w przypadku spółek prawa handlowego) lub aktualną informację z CEIDG (w przypadku osób fizycznych)
  • adres strony internetowej/ stron internetowych, na których Partner zamierza opublikować Widget.
 5. Partner będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej celem dokonania rejestracji i utworzenia Konta zobowiązany jest podać następujące dane w formularzu rejestracyjnym:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • adres zamieszkania
  • adres strony internetowej/ stron internetowych, na których Partner zamierza opublikować Widget.
 6. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 Regulaminu. Jednocześnie Partner oświadcza, że podane przez niego dane przy procesie rejestracji są prawdziwe i aktualne.
 7. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 lub w ust. 5 Partner zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych w Systemie Bitcoinwidget.pl.
 8. Przy rejestracji Konta Partner tworzy hasło dostępu. Partner zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do swojego Konta.
 9. Zakończenie procesu rejestracji następuje po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Organizatora. W celu weryfikacji Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Partnerem telefonicznie bądź drogą mailową.
 10. Weryfikacja Partnera obejmuje dane podane przez Partnera w procesie rejestracyjnym, w tym stronę/y internetową/e wskazaną/e przez Partnera w formularzu rejestracyjnym, na których ma zostać opublikowany Widget.
 11. Strona internetowa Partnera, celem przystąpienia do Programu partnerskiego, nie może zawierać treści bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, obrazów lub treści, które w jakikolwiek sposób są obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 12. Po zakończeniu rejestracji Partner otrzymuje dedykowany Widget i dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Programu partnerskiego, na warunkach określonych w Regulaminie (“Umowa”).
 13. Partner może mieć tylko jedno Konto w Systemie Bitcoinwidget.pl., z tym zastrzeżeniem, że do jednego Konta może przypisać więcej niż jedną stronę internetową, na której zostanie opublikowany Widget, pod warunkiem, że po dokonanej weryfikacji Organizator wyrazi zgodę na tę dodatkową stronę/y internetową/e.

§ 4 Rozwiązanie umowy

 1. Partner uprawniony jest do usunięcia Konta w Systemie Bitcoinwidget.pl w każdej chwili.
 2. Z chwilą usunięcia Konta w Systemie Bitcoinwidget.pl:
  • natychmiastowemu rozwiązaniu ulega zawarta między stronami Umowa
  • Partner traci prawo do wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych w ramach Programu partnerskiego, które nastąpią po dniu usunięcia Konta.
  • Partner traci prawo do dalszego realizowania usług w ramach Programu partnerskiego; Naruszenie obowiązku, o którym mowa w niniejszym §4ust.2c) Regulaminu skutkować będzie odpowiedzialnością Partnera.
 3. Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy i usunięcia Konta Partnera, po uprzednim wezwaniu Partnera do prawidłowej realizacji jego praw i obowiązków, w przypadku gdy:
  • Partner naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności określone w §7 ust. 2 Regulaminu
  • działanie Partnera jest niezgodne z prawem, dobrymi obyczjami lub zasadmi współżycia społecznego
  • poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości bądź aktualności podanych przez Partnera danych w chwili rejestracji
  • strona Partnera lub jego komunikacja marketingowa, w szczególności media społecznościowe, wykorzystywane są do rozpowszechniania treści zabronionych przez przepisy prawa, wirusów, bądź innych bezprawnych treści
  • Partner nie posiada tytułu prawnego, bądź utracił tytuł prawny, do strony internetowej, na której umieścił Widget bądź dokonał instalacji Widgetu na stronie internetowej innej niż wskazał w formularzu rejestracyjnym – bez uprzedniego pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie i uzyskania jego pisemnej zgody wystosowanej na piśmie
  • Partner publikuje Widget w sposób sprzeczny z zaleceniami Organizatora i nie usuwa tej sprzeczności mimo wezwania Organizatora w tym zakresie.
  • Partner tworzy więcej niż jedno Konto
  • Partner udostępnia Widget innej osobie trzeciej wbrew postanowieniom Regulaminu

§ 5 Przedmiot umowy

 1. Partner publikuje Widget na stronie internetowej (lub stronach internetowych) wskazanych w formularzu rejestracyjnym, w sposób wskazany w zaleceniach Organizatora.
 2. Usługi lub treści Widgetu podlegają aktualizacjom - Organizator może nimi zarządzać, modyfikować lub je usuwać. Organizator przeprowadza przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany w Widgecie bądź w Systemie Bitcoinwidget.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania, o których mowa w niniejszym §5ust. 2 Regulaminu bądź im podobne, a podjęte dla zapewnienia prawidłowego działania Widgetu bądź wynikające z błędów lub awarii technicznych. Partner, w miare możliwości, zostanie poinformowany przez Organizatora o planowanych modyfikacjach bądź przerwach technicznych odrębną wiadomością.

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Partner otrzyma wynagrodzenie z tytułu prawidłowej realizacji obowiązków w ramach Programu partnerskiego.
 2. Wynagrodzenie przysługuje Partnerowi, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki tj.:
  • Partner opublikuje Widget na wskazanej w formularzu rejestracyjnym stronie internetowj – w sposób zgodny z Regulaminem i zaleceniami Organizatora
  • Użytkownik dokonana transakcji kupna waluty wirtualnej za pośrednictwem Widgetu udostępnionego przez Partnera
  • Transakcja, o której mowa w §6ust.2b) Regulaminu zostanie przez Użytkownika opłacona we wskazanej w tej transakcji wysokości, a wpłacone środki w ramach konkretnej transakcji nie zostaną zablokowane, zajęte, wstrzymane, zamrożone bądź w inny sposób zabezpieczone w sposób określony w regulaminie korzystania z widget, w tym przez organy wymiaru sprawiedliwości, w szczególności na mocy przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Partner otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości odpowiadającej 40% wartości zrealizowanych przez Użytkowników transakcji kupna waluty wirtualnej za pośrednictwem Widgetu z zastrzeżeniem łącznego spełnienia warunków wskazanych w §6ust.2 Regulaminu. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wypłacone w wysokości pomniejszonej o koszty pośrednika płatności.
 4. Wynagrodzenie wypłacane jest Partnerowi w PLN w wysokości wskazanej w Systemie bitcoinwidget w zakładce „Wypłaty”, prezentującej wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku VAT (brutto)
 5. Wynagrodzenie z tytułu zawartej między stronami Umowy w ramach Programu partnerskiego może być rozliczane z dowolną, wybraną przez Partnera częstotliwością, także codziennie.
 6. Istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia Partnerowi na podstawie faktury VAT. Partner wraz z przystąpieniem do Programu partnerskiego zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi chęć wypłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT uwzględniającej wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca bądź z innego dowolnie wybranego przez Partnera okresu. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Organizatora na podstawie faktury VAT wynosić będzie 14 dni od chwili zamieszczenia prawidłowo wystawionej faktury w Systemie bitcoinwidget.pl.

§7 Prawa i obowiązki

 1. Organizator uprawniony jest do monitorowania strony internetowej Partnera wykorzystywanej do publikacji Widgetu, sposobu prezentacji Widgetu na stronie Partnera, a także do kontroli działań Użytkowników generowanych poprzez Widget - pod względem zgodności z Regulaminem.
 2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone w Regulaminie, a w szczególności:
  • umieszczanie na strona internetowej, na której jest publikowany Widget w szczególności treści bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego oraz treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, obrazów lub treści, które w jakikolwiek sposób są obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.
  • generowanie sztucznego ruchu,
  • przesyłanie do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej,
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą się bezpośrednio lub pośrednio przyczynić do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Partnera,
  • prowadzenia agresywnej kampanii reklamowej, tj. m.in. mogącej stanowić czyn nieuczciwej konkurencji bądź reklamę wprowadzającą w błąd co do możliwości osiągnięcia zysku i mogącej przez to wpynąć na decyzję co do skorzystania z usługi
  • modyfikowanie Widgetu udostępnionego przez Organizatora z tytułu Umowy zawartej w ramach Programu partnerskiego
  • szerzenie niekorzystnych lub godzących w dobre imię informacji na temat Organizatora bądź informacji, że Partner współpracuje z Organizatorem. Partner nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu Organizatora.
  • umieszczenie Widgetu na stronie internetowej innej niż wskazana przez Partnera w formularzu rejestracyjnym
  • dodawanie lub modyfikowanie treści na stronie internetowej zgłoszonej w formularzu rejestracyjnym bez pisemnej zgody Organizatora
 3. W odniesieniu do Partnera niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu określonych w §7 ust. 2, Organizator, poza uprawnieniem wskazanym w §4 ust. 3 Regulaminu, tj. usunięciem Konta, uprawniony jest do nałożenia kary umownej w wysokości pięciokrotności średniej wartości wynagrodzenia Partnera określonego w §6 ust. 3 Regulaminu przypadającego za 3 miesięce bezpośrednio poprzedzające datę nałożenia przedmiotowej kary. Zastrzeżona kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza możliwości dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego karę umowną.
 4. Partner wyraża zgodę na umieszczenie na stronie lub stronach internetowych, na których publikowany jest Widget, przekazanych przez Organizatora narzędzi analitycznych w celu analizy podejmowanych przez Użytkowników działań, poprzez oświadczenie o akceptacji Regulaminu na stronie internetowej Systemu Bitcoinwidget.pl.
 5. Organizator udostępni każdorazowo Partnerowi statystyki dotyczące skutecznych transakcji Użytkowników stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia. Partner otrzyma od Organizatora listę osób, które zrealizowały transakcję poprzez przekierowanie z Widgetu zamieszczonego przez Partnera na swojej stronie internetowej. Powyższa lista obejmować będzie zanonimizowane adresy mailowe ww. Osób oraz informację o wysokości prowizji wynikającej z transakcji danego Użytkownika.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za publikację Widgetu na stronie internetowej ponosi Partner – w zakresie w jakim publikacja Widgetu jest niezgodna z zaleceniami Organizatora.
 2. Organizator nie jest gwarantem uzyskania przez Partnera wynagrodzenia w konkretnej wysokości w ramach Programu partnerskiego. Organizator nie składa żadnych zapewnień, co do skutków publikacji Widgetu oraz oczekiwanych rezultatów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Partnera z Systemu Bitcoinwidget.pl w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera lub osoby trzeciej, w wyniku których nie dochodzi do realizacji transakcji kupna waluty wirtualnej przez Użytkownika w szczególności z tytułu problemów technicznych czy wad strony internetowej Partnera lub za modyfikacje lub wstrzymanie publikacji Widgetu.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Organizator posiada prawo do usługi Widget oraz wszelkich treści zamieszczonych w Systemie Bitcoinwidget.pl, w szczególności do zdjęć, opisów, znaków i elementów graficznych, oprogramowania, grafiki, kodu, interfejsu użytkownika, tekstu, układu oraz innych utworów znajdujących się w Systemie Bitcoinwidget.pl. lub otrzymuje na nie licencje od podmiotów zewnetrznych. Partner nie może wykorzystywać usługi Widget oraz treści, o których mowa w niniejszym paragrafie, w sposób inny niż określono w Regulaminie oraz zaleceniach Organizatora co do sposobu publikacji Widgetu, chyba że Organizator udzieli Partnerowi na piśmie wyraźnej i uprzedniej zgody.
 2. W ramach Programu partnerskiego Organizator udziela Partnerowi, na czas trwania Umowy, osobistego prawa – “licencji” do korzystania z usług i treści Widgetu udostępnionego Partnerowi indywidualnie – na zasadach określonych w Regulaminie. Licencja jest niewyłączna, ograniczona do użytku osobistego Partnera, nieprzenoszalna, bez prawa do udzielania sublicencji. Udzielenie licencji nie wiąże się z przyznaniem udziału, prawa bądź innego tytułu do Widgetu, usług Widgetu bądź jego treści, które pozostają własnością Organizatora. Licencja może zostać zawieszona lub anulowana w sytuacji określonej w §4ust.3 Regulaminu.
 3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Partner zobowiązany jest do zwrotu wszelkich treści udostępnionych przez Organizatora oraz do ich usunięcia ze strony internetowej, na której Widget był publikowany.

§ 10 Reklamacje

 1. Partner może zgłaszać reklamacje dotyczącego opisanego w Regulaminie funkcjonowania Systemu Bitcoinwidget.pl
 2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub wysyłając w formie listu poleconego na adres: ARI10.WIDGET Sp. z o.o. ul. Bóżnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań.
 3. Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Partner występuje w Systemie Bitcoinwidget.pl
  • opisanie funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,
  • a także konkretne żądanie Partnera związane ze składaną reklamacją.
 4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania pełnego i prawidłowo złożonego zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Partner otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony, jednak nie przekracza 35 dni roboczych.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bożnicza 15 lok. 6, 61-751 Poznań, NIP: 7831815085, REGON: 38589473700000 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837123.
 2. Partner może skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji pod adresem: [email protected]
 3. Organizator zapewnia Partnerowi prawo do ochrony prywatności. Dane osobowe Partnera przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. System Bitcoinwidget.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Partnerze i ich zachowaniu poprzez:
  • wprowadzenie danych w formularzach
  • identyfikację oraz weryfikację tożsamości Partnera na zasadach określonych w regulaminie korzystania z widgetu
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
  • gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi.
 5. Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz logów serwerów znajdują się w odrębnym dokumencie.
 6. Organizator przetwarza dane osobowe Partnera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją oaz wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z umowy, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego jaki ciąży na administratorze danych osobowych, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 7. W związku z przetwarzaniem danych Organizator przekazuje dane osobowe tylko i wyłącznie podmiotom, z których usług korzysta, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z zasadami przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO. W celu prawidłowej realizacji Umowy, dane osobowe Partnera mogą zostać przekazane innym podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem.
 8. W ramach świadczonych Usług Organizator korzysta z usług podmiotów trzecich. W szczególności w zakresie usług informatycznych związanych z funkcjonowaniem Systemu Bitcoinwidget.pl, dotyczące analiz oraz statystyk Systemu Bitcoinwidget.pl, audytów czy płatności, w zakresie marketingu, rozwoju czy wprowadzaniu udoskonaleń Systemu Bitcoinwidget.pl. Ponadto, Organizator korzysta również z usług firm prawniczych, windykacyjnych czy księgowych.
 9. Dane osobowe Partnera nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 10. Partner dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Systemu Bitcoinwidget.pl. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.
 11. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Partner posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Partner posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Organizator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 14. Dane osobowe Partnera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Organizatora oraz Partnera Umowy.
 2. Wszelkie pytania dotyczące działalności Systemu Bitcoinwidget.pl proszę wysyłać na adres: [email protected]
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz, w przypadku Partnera niebędącącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) bądź innych właściwych ustaw powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 4. Umowa zawierana jest z Partnerem na podstawie Regulaminu w języku polskim, która to wersja językowa Regulaminu jest wiążąca; inne wersje językowe Regulaminu mają charakter infromacyjny
 5. Partner będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w przypadku ewentualnego sporu z Organizatorem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Partner może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ,
  wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Partnera instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/kontakt.php .
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów zwiazanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory powstałe między Partnerem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a Organizatorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miasta Poznania, a w pozostałych przypadkach przez włąsciwy miejscowo sąd powszechny.
 7. W celu zamknięcia Konta Partner przesyła oświadczenie o rezygnacji z usług Systemu Bitcoinwidget.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Systemu Bitcoinwidget.pl zmienionego Regulaminu. Do czynności podejmowanych przez Partnera przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 13.05.2021 roku.